The Tampoi tree in BorneoTour Malaysia

Tampoi tree